Integritetspolicy

På Tradition värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd samt ansvarsfull hantering. I vår integritetspolicy hittar du information om hur vi samlar in, hanterar och använder personuppgifter och följer gällande lagstiftning. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan påverka behandlingen genom att utöva dina rättigheter.

Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss på [email protected].

1. Om Tradition

Tradition mäkleri AB är ett privatägt bolag med kontor i Stockholm. Alla våra fastighetsmäklare är registrerade fastighetsmäklare genom Fastighetsmäklarinspektionen. Tradition förbinder oss genom denna integritetspolicy att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning,
branschregler och andra relevanta normer.

2. Om vår behandling av personuppgifter

2.1. Vad är en personuppgift?

En personuppgift är information som kan hänföras till dig som person. Med detta menar vi bl.a. ditt namn, din hemadress, fastighetsbeteckning till din fastighet, ditt telefonnummer, e-postadress, kontouppgifter, cookies, fotografier m.m. En personuppgift är alltså varje uppgift som någon direkt eller indirekt kan identifiera dig med.

De personuppgifter som vi behandlar är namn, personnummer, e-postadress, bostadsadress, telefonnummer, årsinkomst (ifall boendekostnadskalkyl utförs), civilstånd, kontouppgifter, för juridiska personer deras firmatecknare och kontaktpersoner, fastighetsbeteckning, foto på fastighet, kopia av legitimation samt i vissa fall övrig information som du delat med dig.

2.2. Vad är en behandling av personuppgifter?

Med behandling av personuppgifter menar vi i denna Integritetspolicy allt som vi gör med dina personuppgifter, det kan exempelvis vara genom att vi samlar in informationen, registrerar den i våra system, överför den till besiktningsman, bank m.m., men även att lagrar/arkiverar och gallrar i informationen.

2.3. Vilka personer berörs?

Tradition behandlar personuppgifter om intressenter, budgivare, köpare och säljare.

2.4. Hur samlar vi in dina personuppgifter?

I huvudsak samlar vi in uppgifter från dig. I vissa fall samlar vi in informationen från externa parter. Vi inhämtar din adressuppgift från extern part, uppgifter om fastigheten/bostaden hämtar vi in från din bostadsrättsförening alt berörda myndigheter. Den information som vi hämtar in från tredje part är tillgänglig i offentliga register såsom folkbokföringsregistret och lantmäteriet. Uppgifter vi erhåller från bostadsrättsföreningar är inte tillgängliga i offentliga
register.

2.5. Varför behandlar vi personuppgifter?

Orsaken till att vi behandlar personuppgifter om dig är framför allt för att administrera försäljningen av en bostad, fastighet, bostadsrätt m.m.

2.6. Varför är behandlingen nödvändig?

Vi har identifierat en laglig grund för alla behandlingar vi utför. Vi behandlar personuppgifter
i följande fall:

Samtycke – då du samtyckt till behandlingen (du kan alltid återkalla ett givet samtycke).

Avtal – för att fullgöra ett avtal som du har ingått med oss, det kan vara att du ingått ett
förmedlingsavtal om att sälja din bostad genom oss.

Rättslig förpliktelse – Fastighetsmäklarlagen, bokföringslagen och penningtvättslagen ställer i vissa fall krav på oss att behandla personuppgifter. I dessa fall behandlar vi behandlar personuppgifter då det finns legala krav på oss att göra så.

Intresseavvägning – I vissa situationer har vi gjort en intresseavvägning av behandlingen av personuppgifter då vi har bedömt att vårt intresse av behandlingen av personuppgifterna väger tyngre än ditt integritetsintresse. Som exempel kan nämnas när du lämnat en intresseanmälan om ett objekt på vår hemsida eller en visning och vi behandlar informationen för att informera om visningar, fråga om intresse att delta i budgivningar m.m.

2.7. Vem/vilka delar vi dina personuppgifter med?

Vi på Tradition är restriktiva i att dela dina personuppgifter till externa parter. I följande fall delar vi informationen till externa parter. Information om säljare lämnas ut till företag såsom Hemnet, tidningar eller dylikt för att marknadsföra objektet, information lämnas också till din bank för att genomföra försäljningen, liksom till eventuell bostadsrättsförening. Informationen kan komma att lämnas ut till Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) vid en begäran från FMI. Vi behandlar även din mejladress och/eller mobilnummer för marknadsföringsändamål och i syfte att inhämta dina synpunkter om våra tjänster. Marknadsföringen består bland annat av att du kan få en förfrågan att lämna ett omdöme kring våra tjänster. Vi delar dock endast information som är nödvändig och den externa parten får inte tillgång till samtliga de uppgifter vi har om dig.

3. Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Hur länge vi behåller personuppgifter varierar mellan de olika behandlingarna. Vi behåller inte personuppgifterna längre än vad som är nödvändigt för respektive behandling. Lagringstiden baseras i flertalet fall på lagstadgade lagringstider så som fastighetsmäklarlagen (10 år) och penningtvättslagen (5 år).

4. Säkerhet

Vi är måna om att information om dig inte sprids till obehöriga och jobbar därför kontinuerligt med säkerhet. Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bl.a. förlust och obehörig
åtkomst.

5. Dina rättigheter gentemot oss

Behandling av personuppgifter ska alltid ske enligt gällande lag. Den lag som gäller är den så kallade dataskyddsförordningen, en europeisk förordning som gäller på inom hela EU.
Dataskyddsreformen ger dig följande rättigheter:

Rätt till information
Du har rätt att få information om när dina personuppgifter behandlas. Du ska få denna information både när uppgifterna samlas in och om du begär det. Vi tillhandahåller denna information kostnadsfritt vid begäran.

Rätt till rättelse
Vi vill självklart att den information vi har om dig är korrekt. Om någon uppgift blivit felaktig har du rätt att få felaktig eller icke-komplett information om dig korrigerad.

Rätt att bli raderad
I flertalet fall baserar vi våra behandlingar på tvingande regler i lag. Rätten att radera information är därför något begränsad. I följande fall har du rätt att få information om dig raderad:
– Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka vi samlat in dem eller
på annat sätt behandlats.
– Om du återkallar ett samtycke som du gett oss och behandlingen enbart grundar sig på
detta samtycke.
– Om vår grund för behandlingen är en intresseavvägning och du invänder mot denna
behandling och dina skäl väger tyngre än de skäl vi har för behandlingen.
– Om vi behandlar personuppgifterna på något olagligt sätt
– Om lag eller annan författning kräver att vi raderar personuppgifterna.

Rätt till begränsning av behandling
Du har rätt att i vissa fall kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas för att i framtiden endast behandlas för vissa avgränsade syften.

Rätt att göra invändningar
Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Du kan t ex alltid invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring. Vid en sådan invändning har vi ingen rätt att skicka ut direkt marknadsföring till dig.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att be oss tillhandahålla den information vi har om dig i ett strukturerat maskinläsbart format och få denna information överförd till en annan personuppgiftsansvarig. För att detta ska vara möjligt ska behandlingen grunda sig på ett
samtycke från dig eller på avtal, alternativt att behandlingen är automatiserad.‍

6. Kontaktuppgifter

Tradition Mäkleri ansvarar för de behandlingar de gör, d.v.s. de är personuppgiftsansvariga och ansvarar för att följa dataskyddsförordningen.

Om du har några frågor om vårt arbete med dina personuppgifter, eller om du vill få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, personuppgifter rättade eller raderade ber vi dig i första hand att kontakta Tradtion Mäkleri. Skicka gärna e-post till oss på [email protected]

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten. Integritetsskyddsmyndighetens kontaktuppgifter är www.datainspektionen.se, telefon: 08-657 61 00, e-post: [email protected] eller adress: Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm.